Častý společný výskyt vývojové dysfázie, specifických poruch učení a ADHD

Je známo, že 15- 25% dětí má nějakou poruchu komunikace.

40- 41% předškoláků trpí dyslalií neboli patlavostí neboli nemá zvládnutou výslovnost všech hlásek( například šišlá, patlá,neumí ř,r atd.).

Vývojovou dysfázií trpí v Čechách 5-7% dětí, až v 80% postihuje spíše chlapce, dědičný výskyt.

Vývojová dysfázie je jednoduše řečeno specificky opožděný vývoj řeči, kde jsou v různé míře přítomny tyto poruchy:

 1. Deficit v rozumění řeči, tedy porucha sluchového vnímání, kdy postižení je centrální, tedy na úrovni mozku a periferní sluch je bez postižení, tedy dítě dobře slyší. Tyto děti mohou mít problém s rozlišením zvukově podobných hlásek, někdy záměna hlásky změní celé slovo.Existuje zde pravděpodobnost, že tyto děti ve školním období mohou mít specifické poruchy učení hlavně: dyslexii a dysortografii.
 2. Porucha krátkodobé pracovní paměti- mají problém zopakovat kombinaci několika slabik
 3. Pomalý rozvoj aktivní slovní zásoby, maximum potíží je na úrovni slovního vyjadřování- dítě mluví gramaticky nesprávně, neplynule, má problém s osvojováním si gramatiky obecně.
 4. Často až v 50% tyto děti trpí také poruchou aktivity a pozornosti ADHD
 5. Až v 40- 50% tyto děti trpí pozdější dysortografií a dyslexií.
 6. Určitá část dětí má i abnormální EEG záznam

Doporučujeme tedy u dětí, kde porucha řeči:

 1. Foniatrické vyšetření- vyloučení poruchy sluchu- zda dítě dobře slyší a stanoví diagnózu vývojové dysfázie pokud je přítomna.
 2. Vyšetření v pedagogicko psychologické poradně- u starších dětí vyšetření intelektu( posouzení školní zralosti)a vyloučení specifických poruch učení.
 3. Dětský psychiatr posoudí jak se dítě po psychické stránce správně vyvíjí a pokud shledá ADHD, navrhne další terapii ( kognitivně behaviorální, ev. medikamenty), vyloučí autismus.
 4. Dětský neurolog vyšetří EEG a pokud shledá abnormality, navrhne další léčbu.
 5. 5. Klinický logoped- provádí vlastní terapii řečové poruchy.

Shrnuto z přednášky Doc.MUDr. Olgy Dlouhé, CSc., 31. 3. 2012