Jak pomoci svému dítěti, které má specifické poruchy učení?

2. 11. 2011

Specifické poruchy učení- jak  mohu pomoci svému dítěti!

7 % předškoláků/ v posledním roce před nástupem do školy/ má opožděný vývoj řeči a řečovou vadu má mnohem větší počet dětí.

 Nutné vyloučit, že jazykové opoždění není způsobeno:   genetickou poruchou  drobnou nebo jako součást  různých genetických syndromů /např. Fragilní X chromozóm, Down syndrom/,  poruchou sluchu,  mentální retardací ,  hlubokým deficitem sociálních interakcí / autismus/,  motorickou dyspraxií  /mluvidla, ,,svaly jsou málo šikovné ´´/, často spojenou s narušenou jemnou motorikou.

S opožděným vývojem řeči může být spojen i rozvoj dyslektických obtíží.

V předškolním věku může na specifické pozdější poruchy učení upozornit :  děti mají problém se naučit barvy, tvary, písmena, číslice,  špatný úchop tužky, pomalejší vývoj řeči, hyperaktivita, hůře plní zadaný úkol  /nesoustředí se, neposlechne/.

Dyslexií trpí 5- 15% dětí, dyskalkulií 1- 5 % dětí. Dyslexie se může léčit, přesto do dospělosti přetrvává dyslexie ve výraznější formě  u 1% lidí.

 Dyslexie je  porucha  projevující se neschopností naučit se číst, přestože dítě má dostatečnou inteligenci, přiměřené výukové vedení a dostatečně podnětné zázemí.

Dyslexie je léčitelná.  Ale je nutné začít včas již v předškolním věku nebo na počátku školního vzdělávání ne až v 3. třídě, kdy již děti své spolužáky v čtenářských dovednostech nedohoní. Ve vývoji mozku dítěte existují  citlivá období pro učení.  Je potřeba  těchto dočasných příležitostí  využít a dítěti potřebné podněty dát. V daném období se dítě nejsnáze učí tu danou věc. To, co se dítě naučí během tohoto citlivého období,  silně ovlivní jeho další schopnosti. Později  již se daná dovednost hůře učí  ,, dveře  jsou opět zavřené“.  Příkladem je výuka jazyka, hudby  v mladším školním věku nebo v předškolním období.  Je známo, že předškolní  období  kolem 5-6 let je velmi vhodné k nápravě  výslovnosti  a dobrému osvojení jazyka.

Jak probíhají nápravy specifických poruch učení? Co mohu pro své dítě udělat sama?

Pokud máte dostatek material a času, můžete se svým dítětem, kde byla zjištěna SPU nebo je podezření, že by se mohla potvrdit, cvičit dle tohoto návodu.

Pokud se svěříte do péče profesionálů, tak můžete dítě přihlásit do kurzu SPU, který v Medic Pointu probíhá v dvou semestrech každý rok.

 Specifické obtíže u dětí s vývojovými poruchami učení  v těchto oblastech:

1. Oblast zrakového vnímání

2. Oblast sluchového vnímání

3. Časoprostorová orientace

4. Oblast řeči

5. Oblast jemné motoriky

PŘÍPRAVNÉ OBDOBÍ REEDUKACE SPU

Jedná se o první fázi nápravné péče, specifické obtíže odstraňujeme individuálně, a to podle typu a rozsahu, resp. hloubky poruchy.

1. Zrakové vnímání

1.1. Rozpoznávání jemných rozdílů - diferenciační schopnosti

 • v řadě stejných prvků označit jeden odlišný
 • v řadě různých prvků označit ten, který je vůči ostatním vzhůru nohama
 • v řadě prvků označit prvek zrcadlově obrácený
 • v řadě různých prvků označit dva stejné
 • v souboru dvojice najít takové, kde dva prvky nejsou stejné
 • ve skupině prvků vyhledat podle vzoru příslušný prvek

1.2. Analýza a syntéza tvarů

 • skládání rozstříhaných obrázků
 • dokreslování obrázků
 • překreslování určitého vzoru zakresleného v síti
 • vybrat z množství jevů podstatné věci

1.3. Odstraňování záměn podobných tvarů písmen

 • obtahování předepsaných tvarů (tiskacích i psacích) na hrubém povrchu prstem (jemný smirkový papír)
 • psaní tvarů písmen (tiskacích i psacích) na hrubém povrchu prstem (tácek s rýží, krupicí, pískem)
 • obtahování tvarů písmen (tiskacích i psacích) psacím náčiním na velké ploše
 • modelování tvarů písmen
 • doplňování písmen v textu
 • domýšlení nedokončených písmen
 • odhadování písmen psaných dítěti do dlaně, na záda, na hřbet ruky (bez zrakové opory)
 • vyhledávání, zaškrtávání inkriminovaných písmen v textu
 • rychlý a přesný postřeh písmen
 • fixace písmen pomocí obrázkové abecedy (nejlépe s citovým nábojem)

1.4. Procvičování rychlého postřehu písmene, slabiky, slova

 • rychlost zpracování, využití okénka
 • cvičení na rozšiřování zrakového rozpětí

1.5. Procvičování zrakové paměti

 • zapamatovat si exponovaný obrázek, nakreslit jej, popsat
 • postupně zkracovat časový limit exponování
 • překreslit sérii krátce exponovaných obrázků, věcí
 • pokračovat v započatém systému řazení prvků, střídání geometrických tvarů (např. korálky)
 • Kimova hra

1.6. Cvičení očních pohybů

 • řazení prvků - dokreslování, vybarvování
 • čtení se zatrháváním slabik pomocí obloučků (tzv. hnízdečkování)
 • čtení s ukazovátkem
 • čtení s okénkem (postupné odkrývání nebo zakrývání textu)
 • čtení se záložkou nebo pomocí prstu (ukazování po řádku, nikoliv pod řádkem)

1.7. Vnímání figury a pozadí

 • z bohaté sítě vybrat a obtáhnout určitý obrázek (skrytý obrázek, kočka hledá myš apod.)

1.8. Využití her

 • Loto, Pexeso, Puzzle a podobné skládanky, mozaiky aj.

2. Sluchové vnímání

2.1. Procvičování poznávání slabik ve slově

 • vytleskávání, určování pořadí slabik, zvedání ruky či poskok na vyslovení předem určené slabiky v řadě jiných apod.

2.2. Schopnost sluchové analýzy a syntézy

 • sluchové hádanky, začínáme od slabik, v případě výrazných obtíží si nejprve pomáháme zrakovou oporou - výrazná výslovnost, dítě sleduje naše rty, opakuje, skládá z trojrozměrných písmen (např. stavebnice ABC), pak teprve postupně přecházíme pouze na sluchovou cestu.

2.3. Sluchové rozlišování hlásek zvukově podobných, jejich správná výslovnost

 • v případě výrazných obtíží si nejprve vypomáháme výraznou výslovností před zrcadlem

2.4. Diferenciační schopnosti - postihování jemných rozdílů

 • slabiky: ba-da, pa-da, sa-ža
 • slova: bum-dum, šek-žek
 • měkčení: dým-dím, tik-tyk

2.5. Nácvik rytmické reprodukce

 • využití bzučáku, Orffovy nástroje, písničky, básničky (říkanky)

2.6. Cvičení akustické pozornosti

 • slyšíš budík, hlas, zvuk, hry - Tichá pošta, Na papouška
 • udělej krok, když uslyšíš domluvené slovo
 • hra "Amálka má ráda mléko"
 • poslech četby rušený zvuky z okolí (využití magnetofonu)
 • poslech správného čtení
 • pauzy, intonace

3. Časoprostorová orientace

3.1. Orientace v prostoru

 • nacvičování základních pojmů (nahoře, dole, uprostřed, před, za, hned před, hned za, mezi, pod, vedle, u)
 • pomocí výše uvedených předložek vést dítě k popisu polohy objektů vzhledem k vlastní osobě
 • určování vzájemné polohy dvou různých objektů (např. Pod stolem je židlička)
 • rozhodovat o vzájemné poloze dvou objektů (Je - není něco v tašce)
 • situování objektů - kde předmět leží - např. ve třídě
 • manipulace s různými předměty podle místa určení
 • zakreslování jednoduchých obrázků podle diktátu (zakresli na výkres do pravého rohu nahoru míček)

3.2. Orientace v čase

 • pořadí hlásek ve slově, sluchem urči první, poslední
 • užití pojmů: dnes, zítra, hned, jindy, pozítří
 • orientace v týdnu, měsících, ročních obdobích
 • znalost relativního trvání časových úseků (co je delší - jeden týden nebo sedm dní)
 • sled událostí - vypravování, řazení děje

3.3. Pravolevá orientace

 • orientace na tělesném schématu
 • orientace v ploše (napravo, nalevo)
 • orientace v prostoru
 • orientace na těle druhé osoby
 • orientace vzhledem k jiným objektům

4. Oblast řeči

4.1. Kontrola a úprava vad výslovnosti

4.2. Cvičení artikulační obratnosti

 • vyslovuj t,d,n - zrychluj
 • vyslovuj baba, baba - zrychluj
 • mn, mn, mi, ni, mi, ni
 • čertík: bl, bl, bl
 • zpěv: dli dli dli
 • míč: kutullulu
 • auto: tydýt, tydýt
 • procvičování výslovnosti: obtížná slova, zvl. složeniny (lokomotiva, nejnepříjemnější)
 • procvičování výslovnosti slov i slovních spojení, vět

4.3. Dechová cvičení

 • cvičení melodie hlasu při čtení věty oznamovací, tázací, rozkazovací
 • cvičení jedním dechem
 • je, jo, jeje, to je moje, to je tvoje
 • Je, je, je, je, co se děje tam na vršku u Matěje?
 • zkusit opakovat i několikrát na jedno nadechnutí
 • řekni co nejvíce slov jedním dechem

4.4. Odstraňování specifické asimilace sykavek

 • správná výslovnost sykavek
 • slova, kde leží vedle sebe hlásky akusticky blízké (švestky, sušenka, žížala, cvrčci, šašci, suší; věty: Na stromě visí suché švestky)

4.5. Využití říkadel, rozpočitadel, pomalý přednes básniček, vytleskávání rytmu řeči, vytleskávání rytmu podle vzoru

5. Oblast jemné motoriky

5.1. Motorika mluvidel - pohyblivost jazyka, gymnastika tváří, rtů, svalstva obličeje - jazykolamy

5.2. Procvičení jemné motoriky rukou / modelování, hry, mačkání, navlékání plodů, těstovin, základy šití

5.3. Zrakově - motorická koordinace (oko - ruka)

 • spojování dvou obrázků ležících proti sobě (auto - garáž aj.)
 • navlékání korálků, řazení prvků, stavebnice
 • čtení po slabikách a doplňování obloučků
 • čtení s okénkem

5.4. Koordinace pohybů

 • pohyb podle předešlého schématu
 • pohyb s hudbou